blog společenství Philosophia

Proč studovat filosofii

27. 6. 2008 23:54

Cíle studia filosofie:
Cílem studijních oborů filosofie je seznámit studenty se živým filosofickým dědictvím a porozumět lidské  přítomnosti ve světě. Vzhledem k tomu, že v mnohých oblastech společnosti se stále více prosazuje odbornost (specializace), stále naléhavěji se ukazuje nezbytnost transdisciplinárního porozumění se zřetelem k životnímu celku – to je tématem filosofie. Absolvent oboru filosofie získá humanitní vzdělání, které je nejen dnes předpokladem dobrého zvládnutí mnohých oblastí v kultuře, školství, veřejné správě aj.

Charakteristika oboru:

Studium filosofie se zaměřuje na klasická filosofická témata. Filosofie tu však není od toho, aby někoho táhla či někam zatahovala, nýbrž je tu jako možnost a příležitost pro ty, kteří pocítili nesamozřejmost vlastního žití a nesamozřejmost toho, v čem žijí, a pokoušejí se nad tím zamyslet. Není pro ty, kteří hledají připravené odpovědi (nějaké „pokrokové“ ideologie, jež je přivedou ke světlým zítřkům). Filosofie pochopitelně není vůbec pro ty, jimž je vše jasné a zřejmé, tedy samozřejmé. Filosofie není pro každého a to není její nedostatek, jako není nedostatkem hudby to, že ji někteří neslyší. Proto není pro mladé ani pro staré, nýbrž pro každého, totiž pro každého z těch, kteří se pokoušejí myslet, a kteří proto ve svém myšlení vstupují do rozhovoru s mysliteli.

 

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi získají obecný vhled a dílčí specializační znalosti o vztahu filosofie a výchovy v kontinuitě evropského myšlení od antiky po dnešek, o významu aplikace filosofických poznatků na problémy výchovy a vzdělávání a nutnosti jejich hlubšího promýšlení. Osvojí si podle vlastní volby rovněž podrobnější znalosti o problematice školské politiky a školského managementu, což budou moci posuzovat v interdisciplinárním kontextu. Také si prohloubí znalosti z živých i archaických jazyků a často bývá studium filosofie právě s nimi dvouoborově kombinováno. Podobně bývá od studia filosofie neodlučitelné studium historie.

Předpokládaným uplatněním absolventů jsou všechny oblasti společnosti, které se nějak dotýkají správy a kultivace hodnot vzdělání a výchovy. Praktickým uplatněním mohou být subjekty na úrovni státní správy či soukromé instituce zabývající se sebevzděláváním, případně organizace neziskové; poradenství v otázkách vzdělávání, odborná osvětová činnost. Nabízí se rovněž působení v organizacích věnujících se integraci různých sociálních skupin a humanitární pomoci, dále např. v žurnalistice a knižních nakladatelstvích atd. Absolvent bude rovněž schopen pracovat v odborných útvarech regionální i celostátní veřejné správy, na místech, kde se klade důraz na komunikaci interkulturní i mezi vědními obory, zejména přírodními a společenskými vědami.

 

převzato z filosofie.upce.cz a částečně upraveno

Sdílet

Komentáře

Frt Charakteristika oboru přesně sedí. Skutečně, až mě to dojalo! Jen se sám sebe táži - v životě každého člověka jsou 3 období jakéhosi "ptaní se" a v těchto životních obdobích má až "nebezpečně blízko" k filosofii. Jsou to - ranné dětství (zhruba 2-5 let), dospívání (konec přerodu do dospělé formy člověka), a třetí je období těsně před smrtí. A já se sám sebe ptám, zda já nejsem ten kdo má k filosofii blízko, pouze jsem svým životním obdobím jen nepřirozeně nakloněn k filosofii. Proto také začínám studovat ekonomii, aby se vě mě onen duch filosofa buď upevnil a nebo pošel, záleží na Pánu Bohu a na čase.

Angelar Tak v tomhle Tě uklidním, protože filosofie je smrtelná nemoc, tedy jakmile jednou začneš, tak už se toho do smrti nezbavíš :)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio